Stručný postup externého hodnotenia kvality

 

 1. Lekár zašle objednávku a zmluvu.
 2. Labquality doručí kontrolné vzorky lekárovi.
 3. Lekár analyzuje doručené kontrolné vzorky a odošle výsledky dodávateľmi.
 4. Po vyhodnotení úspešnosti absolvovanej skúšky lekár obdrží Správu a Certifikát.

Organizácia a dodávky kontrolných cyklov Labquality v SR

 1. Objednávateľ (lekár) zašle dodávateľovi Objednávku na kontrolné cykly EHK Labquality podľa vlastných potrieb a uzavrie s dodávateľom zmluvu. Spôsob objednania nájdete tu.
 2. Počet kontrolných cyklov si určuje objednávateľ. Stačí jeden kontrolný cyklus/rok.
 3. Dodávateľ zaregistruje požadované kontrolné cykly objednávateľa v systéme Labquality v Helsinkách.
 4. Dodávateľ potvrdí objednávateľovi Zmluvu obsahujúce podmienky dodávok, reklamáciu, fakturácie a úhrad kontrolných cyklov.
 5. Podpisom zmluvy vzniká dodávateľovi záväzok odoslať objednávateľovi ním objednané kontrolné vzorky a dokumentáciu kontrolného cyklu.
 6. Podpisom zmluvy a Objednávky vzniká odberateľovi záväzok prevziať zásielku s kontrolnými vzorkami, analyzovať ich podľa pokynov uvedených v dokumentácii kontrolného cyklu a výsledky meraní odoslať dodávateľovi.

Distribúcia kontrolných vzoriek Labquality v SR

 1. Labquality zašle kontrolné vzorky leteckým kuriérom z Helsínk do ManCon-u, ktorý vzorky doručí doporučenou poštovou zásielkou na adresu objednávateľa (ambulancie) v Slovenskej republike.
 2. Kontrolné vzorky nie sú transportované za riadenej teploty a objednávateľovi sú doručené ako doporučené poštovné zásielky zvyčajne v rozmedzí 24 – 48 hod.
 3. Kontrolný kit obsahuje sadu kontrolných vzoriek a vstupnú dokumentáciu. Objednávateľ dostane dokumentáciu v slovenskom jazyku.
 4. Náklady na poštovné a balné hradí dodávateľ. Účastník (ambulancia) hradí iba dohodnutú cenu za službu, ktorou sa rozumie kontrolný cyklus a certifikát.
 5. Kontrolné vzorky sú hotové na použitie a dodávajú sa v kvapalnej forme. Rozpúšťanie lyofilizovaných vzoriek je nutné len niektoré programov pre INR.

Vyhodnotenie kontrolných výsledkov

 1. Objednávateľ analyzuje doručené kontrolné vzorky predpísaným spôsobom. Výsledky meraní zapíše do formulára výsledkového protokolu podľa návodu, ktorý dostane v papierovo forme a v elektronickej forme notifikačným emailom na svoju emailovú adresu..
 2. Vyplnený výsledkový protokol zašle objednávateľ e-mailom na adresu uvedenú vo formulári najneskôr do určeného termínu uzávierky (STOP termín). Výsledky kontrolných analýz, odoslané po stanovenom termíne, nie sú zahrnuté do záverečného hodnotenia a účastník dostane iba regionálny výsledkový záznam. Odporúčame preto účastníkom Labquality EQAS, aby termíny uzávierok striktne dodržiavali a vyhli sa zbytočným a neodôvodneným reklamáciám.
 3. Labquality vyhodnotí namerané hodnoty podľa účastníkov a podľa použitých prístrojov a každému účastníkovi zašle Záverečnú výsledkovú správu z kontrolného cyklu spolu s grafickým, tabuľkovým a verbálnym vyhodnotením výsledkov.
 4. Každý účastník, ktorý včas zašle namerané výsledky, ktoré sú porovnateľné s výsledkami dosiahnutými ostatnými účastníkmi kontrolného cyklu, dostane Certifikát úspešnosti.

Cena a spôsob platby

Cena uvedená vo formulári Objednávka je cena v Eurách bez DPH za jeden kontrolný cyklus. Objednávateľ dostane faktúru za objednaný cyklus po skončení kontrolného cyklu a uhradí ju prevodným príkazom na účet dodávateľa.

Certifikáty

Na konci kontrolného cyklu Labquality vystaví Certifikát úspešnosti každému účastníkovi, ktorý splní kritérium kvality a zašle ho objednávateľovi v listinnej podobe.

Zákaznícka podpora

Na otázky, ktoré sa týkajú objednávok a fakturácie kontrolných cyklov, je kompetentný odpovedať:

Doc. Ing. Peter Kuzmišin, DrSc., Jahodová 31, 080 01 Prešov
email: 
mobil: +421 905 242 326

Na odborné a metodické otázky ohľadom kontrolných cyklov EHK je kompetentný odpovedať:

Ing. Ján Balla, Projektový manažér Labquality EQAS pre Českú a Slovenskú republiku
email: