Objednávky 2024

 

Objednané kontrolné cykly vyznačte na objednávkovom formulári podľa predlohy. Mesiace dodania vyznačte krížikom. Na viac kontrolných cyklov použite kópiu druhej strany. Objednať sa dajú iba mesiace, ktoré sú v Labquality Product catalogue 2024 vyznačené znakom „ ο „.  

 

Zmluvu 2024 potvrdenú štatutárnym zástupcom
zašlite v dvoch rovnopisoch spolu s vyplneným objednávkovým formulárom najneskôr do 15. novembra 2023 na korešpondenčnú adresu Peter Kuzmišin – ManaCon, Jahodová 31, 08001 Prešov.

 

Z dôvodu predchádzania strát alebo nesprávneho doručenia kontrolných vzoriek vás prosíme, aby ste pri zmene sídla spoločnosti, doručovacej adresy alebo kontaktnej osoby nezabúdali na včasnú oznamovaciu povinnosť. Ďalej vás prosíme, aby ste pri každej komunikácii s nami (ManaCon alebo Labquality) vždy uviedli váš klientsky kód Labquality. Ďakujeme.