Zmluvu
 2022
potvrdenú štatutárnym zástupcom

zašlite v dvoch rovnopisoch spolu s vyplneným objednávkovým formulárom (!) najneskôr do 15. novembra 2021 na korešpondenčnú adresu: Peter Kuzmišin – Manacon, Jahodová 31, 08001 Prešov.

Objednané kontrolné cykly vyznačte podľa predlohy na objednávkovom formulári . Mesiace dodanie vyznačte krížikom. Na viac kontrolných cyklov použite kópiu druhej strany. Z dôvodu predchádzania strát alebo nesprávneho doručenia kontrolných vzoriek vás prosíme, aby ste pri zmene sídla spoločnosti, doručovacej adresy alebo kontaktnej osoby nezabúdali na včasnú oznamovaciu povinnosť. Ďalej vás prosíme, aby ste pri každej komunikácii s nami (ManaCon alebo Labquality) vždy uviedli váš klientsky kód Labquality. Ďakujeme.