Cenník Labquality EQAS na rok 2024

  • Cenník 2024 obsahuje kód kontrolného programu, názov kontrolného programu, cenu jedného kontrolného cyklu v Eurách (cena je uvedená bez DPH), odporúčaný minimálny počet kontrolných cyklov a počet výsledkov (matód alebo analyzátorov), ktorý je možné poslať na vyhodnotenie z jedného kontrolného programu.
  • Cenou sa rozumie cena jedného kontrolného cyklu.
  • Cena zahŕňa aj náklady na dopravu kontrolných vzoriek.
  • Laboratóriá si môžu objednať ľubovoľný počet kontrolných programov a kontrolných cyklov.
  • Ak laboratórium prevádzkuje tri analyzátory na rovnaký účel, môže poslať výsledky meraní z každého prístroja. Fakturuje sa iba jeden cyklus. Podmienkou je elektronické nahlásenie výsledkov cez webovú aplikáciu LabScala a využitie 1 sady vzoriek.
  • Fakturácia za kontrolné cykly sa realizuje po dodaní kompletného kontrolného cyklu, ktorým sa rozumie dodanie sady kontrolných vzoriek, sprievodná dokumentácia, vyhodnotenie kontrolného cyklu a záverečnej správy. Elektronické správy o všetkých kontrolných cykloch EHK sú k dispozícii na internetovej stránke LabScala zadarmo. Labquality nezasiela papierové písomné správy. Ak žiadate zasielanie papierových správ, môžete si ich objednať. Táto služba je spoplatnená podľa cenníka.
  • Certifikát o účasti dostávajú účastníci EHK na konci kalendárneho roka zadarmo. Spoplatňuje sa iba v prípade, že objednávka obsahuje menší počet cyklov ako je odporúčaný minimálny počet u väčšiny objednaných kontrolných programov.
  • Pokiaľ máte záujem o Cenník 2024 pošlite svoju požiadavku na adresu info@manacon.sk