Ambulancie a laboratóriá v SR

Zmluvy, objednávky a faktury za kontrolné cykly

Doc. Ing. Peter Kuzmišin, Dr.Sc.
ManaCon
Jahodová 31
080 01 Prešov

Mobil: +421 905 242 326

IČO: 14320479
DIČ: 1032048314
IČ DPH:  SK1032048314
Živnostenský register: ObÚ Prešov č. 707-2201
Bankové spojenie:  UniCreditBank Prešov, Číslo účtu: 6845775008/1111,  IBAN: SK2211110000006845775008.

Odborné a metodické otázky

Ing. Ján Balla
Projektový manažér Labquality pro Česko a Slovensko
email: jan.balla@manacon.sk

Konzultácie k LabScala, protokolom, objednávkam, záverečným správam.