Oznámenie o spracovaní osobných údajov (GDPR)

Zásady ochrany osobných údajov v externom hodnotení kvality Labquality

GDPR (General Data Protection Regulation) je nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Kto spracúva vaše osobné údaje v externom hodnotení kvality

Správcom osobných údajov, ktorý určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov zákazníkov v externom hodnotení kvality a primárne zodpovedá za ich spracúvanie, je spoločnosť Labquality Oy, Kumpulantie 15, 00520 Helsinki, Finland. Labquality pre účely riadneho plnenia zmluvných vzťahov so svojimi zákazníkmi a pre riadne zabezpečenie skúšok externého hodnotenia kvality, ako aj pre marketingové účely motivované zlepšením jeho služieb a ich štruktúry podľa potrieb zákazníkov, využíva služby sprostredkovateľov, ktorí sa v jeho mene podieľajú na plnení týchto cieľov na príslušnom území a za týmto účelom spracúvajú osobné údaje zákazníkov Labquality v príslušnom rozsahu. Sprostredkovateľom osobných údajov v externom hodnotení kvality, ktorý vo svojom mene poskytuje služby a produkty Labquality na území Slovenskej a Českej republiky, je Peter Kuzmišin – ManaCon, Jahodová 31, 080 01 Prešov. Sprostredkovateľ a ním poverená osoba spracúva osobné údaje zákazníkov Labquality na základe zmluvy s Labquality, v jej mene a na základe jej pokynov.

Kontaktná osoba pre registrované záležitosti

Zodpovednú osobu pre oblasť osobných údajov sprostredkovateľom možno kontaktovať na e-mailovej adrese: .

Aký je právny základ a účel spracovania osobných údajov?

Základom spracovanie osobných údajov sú služby o sprostredkovaní externého hodnotenia kvality. Právnym základom je plnenie kúpnej zmluvy. Osobné údaje potrebné na poskytnutie služieb externého hodnotenia kvality nám z Vašej strany musia byť sprístupnené, v opačnom prípade nevieme voči Vám plniť naše zmluvné povinnosti. Odmietnutie vašich osobných údajov môže znamenať, že vám nebudeme môcť poskytnúť služby a produkty externého hodnotenia kvality, ktoré sú pre vašu činnosť nevyhnutné.

Účelom spracovania osobných údajov sú:
 • Dodávka, vývoj a aplikácia produktov a služieb externého hodnotenia kvality (plnenie zmluvy a oprávneného záujmu).
 • Plnenie zmluvných a iných práv, sľubov a záväzkov (plnenie zmluvy).
 • Starostlivosť o vzťah zákazníka a dodávateľa (plnenie zmluvy a oprávneného záujmu).
 • Organizovanie podujatí (oprávnený záujem).
 • Analýza a profilovanie správania zákazníka alebo iného subjektu údajov, ako potenciálneho zákazníka (oprávnený záujem).
 • Elektronický a priamy marketing (legitímny záujem).
 • Zacielenie reklamy na našich a iných online službách (oprávnený záujem).
Aké údaje spracujeme?

V súvislosti so zákazníckym, dodávateľským a marketingovým registrom spracovávame nasledujúce osobné údaje našich zákazníkov alebo iných dotknutých osôb:

 • Základné informácie o subjekte údajov, ako je meno, priezvisko, titul*, číslo zákazníka, jazyk používania.
 • Kontaktné údaje subjektu údajov, ako napríklad e-mailová adresa*, telefónne číslo*, poštová a fakturačná adresa*.
 • Informácie o spoločnostiach ako sú IČO a DIČ*, mená*, kontaktné údaje*, úloha a pracovné zaradenie kontaktných osôb spoločností.
 • Informácie o vzťahu a zmluvách so zákazníkmi, ako sú informácie týkajúce sa predchádzajúcich a existujúcich zmlúv a objednávok*, ďalšie informácie o zákazníkoch.
 • Ďalšie možné informácie zhromaždené od samotnej osoby, ktorej sa údaje týkajú.

Poskytnutie informácií označených hviezdičkou (*) je predpokladom nášho zmluvného vzťahu a je nevyhnutné pre spracovanie objednávky a uzavretie kúpnej zmluvy. Do zmluvného vzťahu nemôžeme vstúpiť bez potrebných informácií.

Odkiaľ dostávame údaje?

Osobné údaje dostávame primárne od samotnej osoby, ktorej sa údaje týkajú, ako aj iných spravodajských zdrojov, profesionálnych sociálnych sietí, poskytovateľov kontaktných informácií a webových stránok spoločností.

Na účely opísané v tejto politike ochrany osobných údajov môžu byť osobné údaje zhromažďované a aktualizované z verejne dostupných zdrojov a na základe informácií získaných od orgánov alebo iných tretích strán v rámci obmedzení platných zákonov a predpisov. Aktualizácia údajov tohto typu sa vykonáva ručne alebo automatizovanými prostriedkami.

Komu sprístupňujeme údaje

Osobné údaje sprístupňujeme spoločnosti Labquality Oy, Kumpulantie 15, 00520 Helsinki, Fínsko, ktorá je medzinárodným organizátorom kontrolných skúšok externého hodnotenia kvality. Poskytnutie informácií je predpokladom nášho partnerského zmluvného vzťahu ako súčasť služieb a produktov, ktoré sa nedajú poskytovať bez potrebných informácií. Informácie sa zhromažďujú do databáz, ktoré sú chránené firewallmi, heslami a inými technickými opatreniami. Databázy a ich záložné kópie sú v uzamknutých priestoroch a prístup k nim môžu mať iba niektoré určené osoby.

Ako chránime údaje a ako dlho ich uchovávame?

Dáta primárne uschovávame na Disk Google. Disk Google je webové úložisko dát prevádzkované spoločnosťou Google, ktoré využíva chránený server dostupný z internetu (cloud computing) a umožňuje užívateľovi úschovu a zdieľanie dát. Nahrané súbory na Disk Google sú uložené v zabezpečených dátových centrách. Všetok obsah účtu na Disku je automaticky nastavený ako súkromný. Účet Disk Google je inštalovaný výlučne na našom počítači.

Prístup k účtu Google je selektívne zdieľaný iba tými pracovníkmi, ktorí sú z titulu svojej pracovnej náplne oprávnení spracovávať osobné údaje o zákazníkoch a marketingových aktivitách. K účtu sú oprávnení pristupovať výlučne z nášho PC, nikdy nie z verejného počítača. Každý používateľ má osobné používateľské meno a heslo k systému.

Výskyt vírusov a malvéru v zariadení kontrolujeme pomocou dôveryhodného antivírusového softvéru. Ak kontrola zistí akékoľvek podozrivé programy alebo aplikácie, ihneď ich odstráni.

Osobné údaje uchovávame tak dlho, ako je potrebné vzhľadom na účel spracovania. Osobné údaje o zákazníkoch spracovávame a uchováme počas vzťahu so zákazníkom alebo pokiaľ prebieha služba EHK. Osobné údaje, ktoré sa používajú na marketingové účely, sa aktualizujú dovtedy, pokiaľ subjekt údajov nie je stiahnutý z marketingu.

Pravidelne posudzujeme potrebu uchovávania údajov z hľadiska platných právnych predpisov. Okrem toho prijímame primerané opatrenia na zabezpečenie toho, aby osobné údaje v registri neboli nezlučiteľné, zastarané alebo nepresné vzhľadom na účel spracovania. Také informácie bezodkladne opravujeme alebo vymažeme.

Aké sú vaše práva ako subjekt údajov?

Ako subjekt údajov máte právo nahliadnuť do osobných údajov týkajúcich sa seba, ktoré sú uložené v registri a právo požadovať opravu alebo vymazanie údajov. Máte tiež právo zrušiť alebo zmeniť svoj súhlas v prípadoch, keď spracovanie údajov je založené na vašom súhlase.

Podľa všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR), uplatňovaného od 25.5.2018, máte právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov alebo požiadať o obmedzené spracovanie vašich osobných údajov. Okrem toho máte právo požiadať o poskytnutie vašich údajov v štandardnom formáte v prípade, keď spracovanie údajov je založené na vašom súhlase alebo zmluve medzi nami.

Máte tiež právo podať sťažnosť orgánu na ochranu údajov s právomocou vyšetrovať spracovanie týkajúce sa vašich osobných údajov.

S kým môžete byť v kontakte

Všetky kontakty a požiadavky týkajúce sa tejto politiky ochrany osobných údajov sa predkladajú písomne ​​alebo osobne osobe uvedenej v druhom odseku.

Zmeny v pravidlách ochrany osobných údajov

Ak vykonáme zmeny alebo doplnenie tohto oznámenia o ochrane osobných údajov, umiestnime zmenené vyhlásenie na našej webovej stránke s uvedením dátumu zmeny a doplnenia. V prípade, žeby zmeny boli významné, môžeme vás o tom informovať iným spôsobom, napríklad prostredníctvom e-mailu alebo informáciou na našej domovskej stránke. Odporúčame vám, aby ste si z času na čas prezreli toto oznámenie o ochrane osobných údajov, aby ste si boli vedomí prípadných zmien.

© Október 2018