Pomáhame medicínskym laboratóriám a POCT

ManaCon je dlhoročným partnerom Labquality, ktorý je na slovenskom a českom trhu etablovaný 25 rokov. Kompletné spektrum programov externého hodnotenia kvality sprostredkúva podľa princípu „všetko na jednom mieste a pod jednou strechou“ malým, stredným a veľkým laboratóriám v humánnej aj veterinárnej medicíne a POCT na pracoviskách praktických lekárov, detských lekárov, internistov a ďalších špecialistov ako aj na poliklinikách alebo urgentných príjmoch nemocníc.

Medzi hlavné skupiny užívateľov patria klinické laboratóriá, vrátane mikrobiologických a  patologických laboratórií, farmaceutické laboratóriá, univerzitné laboratóriá, laboratóriá výskumných ústavov a  verejného zdravotníctva, laboratóriá zdravotných poisťovní, POC na ambulanciách a jednotkách intenzívnej starostlivosti, environmentálne, lekárenské a veterinárne laboratóriá.

Medzi hlavné výhody EHK skúšok pre POCT patria kvapalné kontrolné vzorky hotové k použitiu, ktoré nepotrebujú žiadne zariadenia ani pipety na ch rozpúšťanie a najširšie spektrum podporovaných prístrojov.

Pri poskytovaní služieb EHK zohľadňuje ManaCon medzinárodné štandardy ochrany osobných údajov a primerané technické a organizačné opatrenia vyžadované na ochranu práv a slobôd dotknutých osôb v súlade s Nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) s účinnosťou od 25. mája 2018.

Cieľom ManaCon je poskytovať služby takým spôsobom, aby boli vždy dodržané základné zásady a princípy ochrany súkromia a ochrany osobných údajov Oznámenie o spracovaní osobných údajov (GDPR).