Európsky špecialista na externé hodnotenie kvality

Poslaním Labquality je pomáhať laboratóriám plniť náročné úlohy laboratórnej diagnostiky a zaistiť lepšiu bezpečnosť pacientov.

 • Je medzinárodne uznávaná organizácia, ktorá patrí medzi európskych lídrov v externom hodnotení kvality (EHK). Je členom Európskeho výboru pre programy externého hodnotenia kvality v laboratórnej medicíne (EQALM), aktívne spolupracuje s Európskou federáciou klinickej chémie a laboratórnej medicíny (EFLM) a ostatnými organizátormi EHK.

 • Je organizáciou akreditovanou podľa medzinárodnej normy EN ISO/IEC 17043 a certifikovanou organizáciou podľa medzinárodnej normy EN ISO 9001 a je oprávnená vydávať medzinárodne platné Certifikáty/ Osvedčenia pre oblasť externého hodnotenia kvality v laboratórnej medicíne.

 • Ponúka kvalitné kontrolné materiály a 170 klinicky relevantných programov EHK, ktoré pokrývajú celý laboratórny proces od preanalytiky až po postanalytiku u všetkých disciplín humánnej a veterinárnej laboratórnej medicíny a „Point of care testing“ (POCT).

 • Akreditovaným laboratóriám poskytujú plnú podporu pri plnení normatívnych požiadaviek ISO 15 189.

 • Pôsobí v 55 krajinách, má 200 spolupracujúcich expertov, špecialistov a koordinátorov.

 • 7000 klientov v Škandinávii, západnej, strednej a východnej Európe, na Strednom východe, Ázii, Amerike a severnej Afrike.

 • Vykonáva aj certifikáciu zdravotníckych a sociálnych služieb vo Fínsku.

 • V oblasti zabezpečenia kvality organizuje pre zdravotnícke laboratória postgraduálne vzdelávanie.

 • Programy Labquality EQAS sú vhodné pre malé, stredné aj veľké laboratóriá a pokrývajú potreby celej laboratórnej medicíny.

 • Medzi hlavné skupiny užívateľov patria klinické laboratóriá, vrátane mikrobiologických a  patologických laboratórií, farmaceutické laboratóriá, univerzitné laboratóriá, laboratóriá výskumných ústavov a  verejného zdravotníctva, laboratóriá zdravotných poisťovní, POC na ambulanciách a jednotkách intenzívnej starostlivosti, environmentálne, lekárenské a veterinárne laboratóriá.

 • V záujme jednoduchej, rýchlej a efektívnej komunikácie používa Labquality nový informačný systém vo webovej aplikácii LabScala, v ktorej sú uložené všetky informácie  EHK klientov (objednávky, osobné údaje, výsledky skúšok, grafy, výkazy, štatistiky, záverečné hodnotiace správy a iné). V aplikácii LabScala ma každý účastník svoj vlastný kanál. 

Viac informácií o programoch Labquality EHK nájdete na www.labquality.fi