Labquality uviedlo v roku 2014 nové jedinečné programy externého hodnotenia kvality

Labquality Pre-analytika
Nové pre-analytické programy poskytujú jedinečné prostriedky na posúdenie kvality celkového laboratórneho procesu a nielen bežnej analytickej fázy. Sme radi , že vám môžeme ponúknuť programy, ktoré umožňujú nový prístup k zabezpečeniu celkovej laboratórnej kvality pre klinickú biochémiu, vyšetrenie krvných plynov, mikrobiológiu , POCT a odber krvi.

Labquality Digitálna obrazová a virtuálna mikroskopia
Naše nové programy digitálneho obrazu a virtuálnej mikroskopie sú dostupné globálne na celom svete. Virtuálne mikroskopia je metóda, pri ktorej zobrazené vzorky sú digitalizované tak, že je možno na obrazovke počítača zobraziť niekoľko zorných polí a úrovní zväčšenia. Medzi prvé programy využívajúce technológiu virtuálnej mikroskopie patria kontrolné cykly na krvné a fekálne parazity. Táto nová technológia garantuje identické a homogénne vzorky pre všetkých účastníkov, čo nám tiež umožňuje diverzifikovať spektrum nálezov. Virtuálne schémy sú mocným nástrojom na externé hodnotenie kvality a edukáciu.

Labquality v molekulárnej biológii
Labquality uvádza nové spektrum molekulárneho EHK, ktorým kompletizuje svoje rozsiahle sérologické portfólio a ponuku detekcie antigénov. Rozšírenie programov na molekulárnu diagnostiku infekčných ochorení je jednou z kľúčových priorít Labquality, ktoré reflektuje stále dôležitejšiu úlohu molekulárnych testov v celkovej diagnostike ochorení. Nové EHK molekulárne programy boli vyvinuté tak, aby umožnili rozsiahle užívateľské prístupy v rutinnej laboratórnej praxi.