Vážená pani doktorka, vážený pán doktor.

Začal sa posledný štvrťrok roku 2019 a nastal čas prihlásiť sa na externé programy posudzovania kvality na rok 2020. Labquality poskytuje klinicky relevantný program EQA pre všetky typy laboratórií a POCT. Nový katalóg 2020 obsahuje viac ako 40 integrovaných programov EQA, ktoré zahŕňajú aj predanalytické a postanalytické hodnotenie. Integrované programy EQA poskytujú plnú podporu štandardným požiadavkám normy ISO 15189 na hodnotenie extranalytických fáz.

Chceme byť ekologicky zmýšľajúcou spoločnosťou a kontinuálne prechádzame na elektronickú komunikáciu. Šetrí životné prostredie, elektrickú energiu, papier, čas, peniaze i ľudské zdroje. Katalóg zasielaný elektronicky je bezpečný, rýchly, pohodlný a absolútne identický a rovnocenný s doterajšou papierovou podobou. Ak by predsa niekto chcel aj papierový, stačí nám napísať.

Objednávkový systém EHK programov na rok 2020 je už otvorený. Elektronická verzia nového katalógu produktov na rok 2020 je k dispozícii na našej webovej stránke. Stiahnite si Katalóg 2020.

Tak ako každý rok, aj v katalógu 2020 existuje niekoľko nových programov a niektoré zmeny. Jednou z najzaujímavejších nových programov je iFOB kvantitatívne (fekálny hemoglobín kvantitatívnou metódou). Tento program obsahuje dva typy vzoriek: kvapalné vzorky na detekciu správnosti merania a vzorky lyofilizovanej ľudskej stolice na detekciu variácie vo vzorkovaní. Predstavujeme tiež novú schému pre multiplexný program. Nový program gastrointestinálneho vírusového multiplexu sa týka norovírusu, rotavírusu, adenovírusu, astrovírusu a sapovírusu. Zoznam všetkých nových programov nájdete tu.

Nový katalóg EQA 2020

Program externého hodnotenia kvality spoločnosti Labquality (EQAS) obsahuje viac ako 170 klinicky relevantných schém externého posudzovania kvality a je v úplnom súlade s požiadavkami normy ISO15189.

Nové schémy a produkty
  • 2703 Anti-Müllerov hormón (program tumotových markerov)
  • 2749 iFOB (okultné krvácanie v stolici) kvantitatívne
  • 5304 Gastrointestinálny vírusový multiplex
  • 7806 Preanalytika v anatomickej patológii
  • 4330 Aktivovaný parciálny tromboplastínový čas, INR a fibrinogén (nový parameter: INR)
Špeciálne programy NOKLUS
3501 Program Flagger (Noklus) (bezplatný)

Zúčastnené laboratóriá vypočítajú a nahlásia percentuálny podiel výsledkov pacientov nad a pod referenčným limitom pre konkrétne prístroje. V ideálnom prípade sa hlásenia podávajú každý deň, je však možné podávať aj menej časté hlásenia. Výsledky sa exportujú do centrálnej databázy pomocou štandardizovaných e-mailov (v porovnaní s exportom Percentiler) obsahujú ďalšie dva stĺpce.

3500 Program Percentiler (Noklus) (bezplatný)

Zúčastnené laboratóriá počítajú a vykazujú mediány špecifické pre jednotlivé prístroje z pacientskych výsledkov. Uvádza sa tiež celkový počet pacientskych výsledkov. V ideálnom prípade sú hlásené mediány pacientov denne, je však možné podávať aj menej časté hlásenia. Výsledky sa exportujú do centrálnej databázy pomocou štandardizovaných e-mailov.

Viac informácií o programoch Flagger a Percentiler nájdete tu.

Preanalytické EHK pre anatomickú patológiu

Spoločnosť Labquality ponúka programy EHK v preanalytickej fáze od roku 2014 a dnes sa ich zúčastňujú stovky účastníkov. Budúci rok bude program EQA spoločnosti Labquality pre preanalytickú fázu zahŕňať aj anatomickú patológiu. Nová schéma Preanalytics and process in anatomic patology má dva cykly ročne a  každý cyklus obsahuje 3 až 5 prípadov, ktoré sa vzťahujú na rôzne typy chýb preanalytickej fázy. Prípady vyberajú odborníci z patologických laboratórií vo Veľkej Británie a Fínsku.

Ukončené programy a produkty
  • 4391 Antikoagulanciá: Rivaroxaban
  • 4339 INR, CoagSense, POCT (v kombinácii s produktom 4338)
  • 2221 Skríning Downovho syndrómu, zabezpečenie kvality
  • 8610 Veterinárny základný krvný obraz
  • 8530 Veterinárna základná biochémia

Všetky zmeny sú uvedené v Katalógu 2020 na strane 5.

Registrácia kontrolných cyklov 2020

Objednané kontrolné cykly vyznačte na objednávkovom formulári podľa predlohy. Mesiace dodania vyznačte krížikom. Na viac kontrolných cyklov použite kópiu druhej strany. Z dôvodu predchádzania strát alebo nesprávneho doručenia kontrolných vzoriek vás chceme poprosiť, aby ste pri zmene sídla spoločnosti, doručovacej adresy alebo kontaktnej osoby nezabúdali na včasnú oznamovaciu povinnosť. Ďalej vás prosíme, aby ste pri každej komunikácii s nami (ManaCon alebo Labquality) vždy uviedli váš klientsky kód Labquality. Ďakujeme.

LabScala v r. 2020 už v slovenskom jazyku!

Zmluvu 2020, potvrdenú štatutárnym zástupcom zdravotníckeho laboratória (zariadenia), pošlite v dvoch rovnopisoch spolu s vyplneným objednávkovým formulárom (!) najneskôr do 12. novembra 2020 na adresu: Peter Kuzmišin - ManaCon, Jahodová 31, 080 01 Prešov.

 

Ing. Ján Balla
Labquality, Konzultant

 

Doc. Ing. P. Kuzmišin, DrSc.
ManaCon, Riaditeľ