Pre lepšiu kvalitu zdravotnej starostlivosti a bezpečnosť pacientov

Poslaním Labquality je pomáhať laboratóriám plniť náročné úlohy laboratórnej diagnostiky a zaistiť lepšiu bezpečnosť pacientov.

Labquality

  • Je medzinárodne uznávaná organizácia, ktorá patrí medzi lídrov v externom hodnotení kvality (EHK). Je členom Európskeho výboru pre programy externého hodnotenia kvality v laboratórnej medicíne (EQALM), aktívne spolupracuje s Európskou federáciou klinickej chémie a laboratórnej medicíny (EFLM) a ostatnými organizátormi EHK.
  • Je neziskovou organizáciou akreditovanou podľa medzinárodnej normy EN ISO/IEC 17043certifikovanou organizáciou podľa medzinárodnej normy EN ISO 9001 a je oprávnená vydávať medzinárodne platné Certifikáty/ Osvedčenia pre oblasť externého hodnotenia kvality v laboratórnej medicíne.
  • Ponúka kvalitné kontrolné materiály170 klinicky relevantných programov EHK, ktoré pokrývajú celý laboratórny proces od preanalytiky až po postanalytiku u všetkých disciplín humánnej a veterinárnej laboratórnej medicíny a „Point of care testing“ (POCT). Akreditovaným laboratóriám poskytujú plnú podporu pri plnení normatívnych požiadaviek ISO 15 189.
  • Má zastúpenie v 45 krajinách, má takmer 200 expertov, špecialistov a koordinátorov.
  • V Škandinávii, západnej, strednej a východnej Európe, na Strednom východe, Ázii, Amerike a severnej Afrike je 5000 laboratórií a niekoľko tisíc POCT užívateľov účastníkmi EHK Labquality.
  • Vykonáva aj certifikáciu zdravotníckych a sociálnych služieb vo Fínsku.
  • V oblasti zabezpečenia kvality organizuje pre zdravotnícke laboratória postgraduálne vzdelávanie.

Programy Labquality EQAS sú vhodné pre malé, stredné aj veľké laboratóriá a pokrývajú potreby celej laboratórnej medicíny. Medzi hlavné skupiny užívateľov patria klinické laboratóriá, vrátane mikrobiologických a  patologických laboratórií, farmaceutické laboratóriá, univerzitné laboratóriá, laboratóriá výskumných ústavov a  verejného zdravotníctva, laboratóriá zdravotných poisťovní, POC na ambulanciách a jednotkách intenzívnej starostlivosti, environmentálne, lekárenské a veterinárne laboratóriá.

V záujme jednoduchej, rýchlej a efektívnej komunikácie používa Labquality nový informačný systém vo webovej aplikácii LabScala. Záverečné hodnotiace správy, výsledky, grafy, výkazy, štatistiky a rôzne mesačné súhrny zverejňuje na svojej webovej stránke, na ktorej každý účastník má svoj vlastný webový kanál.

Viac informácií o programoch Labquality EHK nájdete na www.labquality.fi.

Aktualizované 10/2018