Integrovaný systém externého hodnotenia kvality

Integrované programy EHK je nová služba pre laboratóriá a POCT. Labquality je prvý poskytovateľ EQA, ktorý integroval predanalytickú, analytickú a postanalytickú fázu do svojich programov EQA. Pokročilé a tradičné schémy EQA boli navrhnuté tak, aby plne podporovali celkový systém riadenia kvality zúčastnených laboratórií a spĺňali požiadavky ISO 15189 týkajúce sa neanalytických fáz.

Čo je to integrované EHK?

Integrovaný systém EHK je nový moderný prístup k externému hodnoteniu kvality, ktorý kombináciou preanalytickej a postanalytickej fázy s tradičným analytickým programom pokrýva kontrolu celého laboratórneho procesu. Akreditovaným laboratóriám poskytnú plnú podporu pri plnení normatívnych požiadaviek ISO 15 189. Labquality ponúka od roku 2019 vyše 40 integrovaných programov, ktoré sú v katalógu označené logom EQA3.

Integrovaný systém EHK zahŕňa:

 • Pre-analytické prípady (písomné prípady, videozáznamy) súvisiace s rozsahom programu, ktorý sa má vyhodnotiť
 • Vzorky zahŕňajúce rušivé látky (hemolýzu, lipémiu, lieky), ktoré sa majú analyzovať
 • Tradičné vzorky, ktoré sa majú analyzovať
 • Postanalytické prípady súvisiace s rozsahom programu, ktorý sa má vyhodnotiť

Výber prípadov a vzoriek sa mení od cyklu k cyklu. Niektoré cykly môžu obsahovať iba vzorky, ktoré sa majú analyzovať, a niektoré cykly pre a / alebo postanalytické prípady, ktoré sa majú vyhodnotiť.

Ako funguje EQA3?

Integrované systémy EHK boli vyvinuté z dobre známych tradičných programov spoločnosti Labquality. Účastníkom odporúčame registrovať celoročný program (všetky cykly), aby mali pokryté všetky preanalytické, analytické a postanalytické prípady. Voľba prípadov v cykloch EHK nie je vopred oznámená.

V EHK cykle integrovaného programu EHK účastník dostane ako zvyčajne vzorky a pokyny. Pokyny usmerňujú účastníkov ako posúdiť preanalytické prípady, ako vykonať analýzu vzoriek a ako vyhodnotiť prípadné post-analytické prípady. Účastníci vkladajú preanalytické nálezy, analytické výsledky a postanalytické zistenia do formulára výsledkov webovej aplikácie LabScala.

V hodnotiacej správe dostanú účastníci štatistiky všetkých prípadov a analyzovaných vzoriek. Uvedené sú pre- a post-analytické nálezy (bez skóre) a analytické výsledky vzoriek sú porovnané ako zvyčajne s cieľovými hodnotami. Integrovaný systém EHK obsahuje vždy komentár odborníkov, ktoré poskytujú účastníkom dodatočné informácie.

Odkazy na podrobnosti integrovaných programov

 

Multiplexné programy

Multiplexné pogramy sú konštruované tak, aby predstavovali bežne laboratórne procesy a znamenali najlepší prínos pre všetkých účastníkov. Sú určené na zabezpečenie kvality zložených (viacnásobných) metód a prístrojov. Multiplexné EQA schémy sú zamerané na podporu laboratórií, ktoré spĺňajú požiadavky na kvalitu testov multiplexnej nukleovej kyseliny. Všetky schémy zahŕňajú klinicky relevantné vzorky ktoré sú špeciálne navrhnuté (určené) pre multiplexné nukleové kyseliny. Multiplexné schémy sú ročné programy, čo znamená, že počas jedného kalendárneho roka pokrývajú vzorky všetky uvedené patogény. Multiplexné programy zahŕňajú detekciu nukleových kyselín najdôležitejších patogénov respiračných infekcií, intestinálnych infekcií, pohlavne prenosných infekcií a parazitov.

 • 5300 Multiplex respiračných infekcií, detekcia nukleových kyselín. Patogény: C. pneumoniae, M. pnemoniae, B. pertussis, B. parapertussis, chrípka A/B, RSV A/B, ľudský rinovírus, enterovírus, parainfluenza, ľudský metapneumovírus, adenovírus, koronavírus.
 • 5670 Muliplex vírusu chrípky A + B a RS vírus, detekcia nukleových kyselín. Vyšetrenie InfANAT, InfBNAT, RSVNAT.
 • 5191 Multiplex fetálnych bakteriálnych patogénov, detekcia nukleových kyselín. Patogény: Aeromonas, Campylobacter, Plesiomonas, Salmonella, Shigela a Yersinia. Môže sa vyskytnúť aj enterohemoragická Escherichia Coli.
 • 5472 Multiplex fekálnych parasitov, detekcia nukleových kyselín Cryptosporidium, Dientamoeba fragilis, Entamoeba dispar, Entamoeba histolytica, Giardia lamblia.
 • 5302 Multiplex sexuálne prenosných infekcií, detekcia nukleových kyselín. Patogény:  C. Trachomatis, M. genitalium, N. gonorrhoeae, T. vaginalis a U. urealyticum.
 • 5303 Multiplex meningitídy – encefalitídy, detekcia nukleových kyselín. Zahrnuté sú najbežnejšie bakteriálne, vírusové a hubové agens, ktoré spôsobujú meningititídu a encefalititídu.

Nové multiplexné programy dopĺňa súčasný minipanel 5612 Chlamydia trachomatis a Nesseria gonorrhoeae, detekcia nukleovej kyseliny, ktorý zostáva v našom programe a poskytuje vhodné EHK pre tie laboratóriá a POCT, ktoré majú k dispozícii len malý výber testov.

 

Externé hodnotenie kvality v preanalytickej fáze

Riadenie všetkých fáz celého skúšobného procesu, nielen analytickej fázy, je rovnako dôležité pre zabezpečenie bezpečnosti pacienta. Preanalytické chyby sú často neviditeľné, ale môžu viesť k výraznej divergencii výsledkov testov. Systémy externého hodnotenia kvality spoločnosti Labquality v preanalytickej fáze poskytujú jedinečný prostriedok na posúdenie väčšej časti celkového laboratórneho skúšobného procesu. S touto službou môžu laboratóriá rozšíriť svoje zabezpečenie kvality nad bežne hodnotenú analytickú fázu do oblasti, kde sa vyskytuje väčšina chýb.

Kontrolujte fázu laboratórneho testovania, ktorá je najviac závislá od chýb. Prispôsobte svoje procesy požiadavkám normy ISO 15189. Štyri separátne programy vyhovujú všetkým potrebám:

 • Klinická chémia
 • Mikrobiológia
 • Patológia
 • Flebotómia
 • POCT

S celkovom skúšobnom procese rozdelenom na preanalytickú, analytickú a postanalytickú fázu sa väčšina chýb vyskytuje v predanalytickej fáze. Je to výsledok zlepšenej analytickej kvality a prísnej kontroly analytických systémov. Merania sa však vykonávajú z upravených vzoriek a chyby, ako napríklad objednávanie nevhodných testov, nesprávny odber vzoriek, oneskorenia pri doprave a nesprávna identifikácia sa môžu vyskytnúť pred analýzou.

Predanalytické systémy Labquality poskytujú laboratóriám a POCT jednotkám nástroje na rozšírenie zabezpečenia kvality a na pokrytie väčšej časti celkového laboratórneho testovacieho procesu. Účastníkom sa poskytuje komplexné posúdenie vhodnosti ich preanalytických postupov a prostriedky na porovnanie ich postupov na medzinárodnej úrovni.

V preanalytických cykloch sa ako prípadové štúdie používajú scenáre z reálneho života. Účastník vyplní dotazník, ktorý skúma preanalytickú fázu, aby zistil viac o svojich spôsoboch práce. Kontrolných programov sa môžu zúčastniť lekári, laboratórni diagnostici, laborantky, i sestry. Výsledky sú zoskupené podľa profesie účastníkov. Prístup schém je vzdelávací a výsledky nie sú hodnotené.

Odkazy na podrobnosti preanalytických programov

 

Digitálne programy externého hodnotenia kvality

Digitálne programy EHK Labquality poskytujú pokročilý prístup k externému hodnoteniu kvality. Digitálne programy EHK alebo virtuálne programy EHK používajú ako EHK vzorky digitálne obrázky, videá, virtuálnu mikroskopiu a dotazníky. Virtuálny program EHK má mnoho výhod. Pri vzorkách neexistujú žiadne problémy so stabilitou, žiadne náklady na prepravu alebo logistické problémy. Všetci účastníci zhodnotia presne rovnakú vzorku súčasne po celom svete. Je potrebné pripojenie k internetu a vhodná obrazovka.

Digitálne systémy EHK sú najvhodnejšie pre interpretačné programy externého hodnotenia kvality vrátane všetkých fáz laboratórneho testovania. Spoločnosť Labquality vytvorila digitálnu produktovú radu EHK, ktorá pokrýva nasledujúce oblasti laboratórnej medicíny:

 • Patologická anatómia (identifikácia histológie a cytológie)
 • Klinická chémia a hematológia (identifikácia buniek a častíc)
 • Klinická fyziológia (interpretácia EKG a spirometrie)
 • Imunológia a mikrobiológia (interpretácia a identifikácia farbenia a mikróbov)
 • Preanalytická fáza laboratórnych testov (kazuistiky a interpretácia prípadov)

Stovky laboratórií v Európe a na celom svete už dlhé roky používajú digitálne systémy EHK spoločnosti Labqualty. Digitálne programy EHK sú niekedy najlepšou alebo jedinou voľbou pre laboratóriá v rozvojových krajinách alebo vo vidieckych oblastiach, kde logistické problémy môžu zabrániť účasti na tradičných externých programoch hodnotenia kvality.

Stiahnite si digitálny leták EHK nižšie. Podrobné informácie o každom programe sú uvedené v programe EHK 2018, ktorý je možné stiahnuť tiež nižšie. Môžete tiež vyskúšať virtuálnu mikroskopiu na našej demo stránke. Ak ste pripojení k internetu, môžete ho použiť na svojom mobilnom telefóne alebo počítači.

Odkazy na podrobnosti digitálnych programov