Objednávka a zmluva

  • Objednávky kontrolných programov vyznačte zreteľne na priloženom tlačive  Objednávkový formulár 2019
  • Kontrolné cykly sa dajú objednať iba na mesiace, ktoré sú vyznačené štvorčekom v  EQA Catalogue 2019.
  • Vyplnený Objednávkový formulár 2019  a podpísanú kópiu Zmluvy (podľa potreby vyberte verziu pre   štátne zariadenia alebo verziu pre ostatné zariadenia) pošlite poštou na adresu ManaCon, Jahodová 31, 080 01 Prešov.
  • Registrácie objednávok kontrolných cyklov na prvý štvrťrok 2019, ktoré budú doručené do ManaCon po 30.11.2018, nie sú garantované. Objednávky na druhý až štvrtý štvrťrok 2019 môžete posielať aj po tomto termíne.
  • Objednávky kontrolných cyklov, ktoré sa realizujú v kooperácii s treťou stranou, sú vyznačené symbolom „co“ a môžu sa realizovať iba kompletné na celý rok.
  • Objednávky kontrolných cyklov na rok 2019 je možné v časovom predstihu troch mesiacov posielať aj počas roku 2019, nemusia však byť vždy garantované.
  • Objednávateľ môže objednané kontrolne cykly zrušiť v zmysle obchodnej zmluvy podľa článku VII. Ukončenie zmluvného vzťahu.
  • Zjavné vady dodanej kontrolnej vzorky (napr. prasknutá fľaštička, vytečená vzorka) je objednávateľ povinný bezodkladne oznámiť dodávateľovi e-mailom alebo písomne. Reklamácie sa riešia dodaním nových kontrolných vzoriek alebo stornovaním platby za reklamovanú vzorku.
  • Platby za objednané kontrolné cykly sú fakturované po dodaní kontrolných cyklov a ich vyhodnotení v príslušnom období.