Milé kolegyne, vážení kolegovia.

Práve sa vám dostáva do rúk nový katalóg Labquality 2019. Pod jednou strechou na 40 stranách prezentuje viac ako 170 prvotriednych klinicky relevantných programov EHK. Labquality rozširuje svoje služby o hodnotenie kvality laboratórnych skúšok vo veterinárnej medicíne. Elektronickú formu katalógu si môžete stiahnuť tu.

Novinky v roku 2019

5303 Multiplexový program na meningitídu a encefalitídu, detekcia nukleovej kyseliny; 5222 Mykobaktérie, extra sada vzoriek; 4156 Počet retikulocytov, automatizovaný: Mindray; 2481 Metabolity vitamínov A, E a D, extra sada vzoriek.

Zmeny v roku 2019

Oproti roku 2018 dochádza k zmene mesiacov dodávok. u programov 7130, 5472, 2370, 5682, 6543, 6542, 5300, 8610 a 8530. Pri niektorých programoch, napr. 5650, 5472, 2114, 4200 a 5098 dochádza k zmene rozsahu, typu vzoriek alebo parametrov. Podrobnosti o aktualizáciách nájdete na 5.strane katalógu pod názvom Updates 2019.

Integrovaný systém EHK je nový moderný prístup k externému hodnoteniu kvality, ktorý kombináciou preanalytickej a postanalytickej fázy s tradičným analytickým programom pokrýva kontrolu celého laboratórneho procesu. Akreditovaným laboratóriám poskytuje plnú podporu pri plnení normatívnych požiadaviek ISO 15 189. Labquality je prvý poskytovateľ EQA, ktorý integroval predanalytickú, analytickú a postanalytickú fázu do svojich programov EQA. Pokročilé a tradičné schémy EQA boli navrhnuté tak, aby plne podporovali celkový systém riadenia kvality zúčastnených laboratórií a spĺňali požiadavky ISO 15189 týkajúce sa neanalytických fáz.

Labquality ponúka v roku 2019 vyše 40 integrovaných programov, ktoré sú v katalógu označené logom EQA3. Viac čítajte tu alebo tu.

Poznámka

Písmeno (S) pri kontrolných programoch 2300S, 2301S, 1072S, 2700S a 6600S značí limitovaný počet analytov (presné čísla sú uvedené v katalógu aj Cenníku), ktoré je možné nahlásiť na vyhodnotenie.

Registrácia kontrolných cyklov 2019

Podrobnosti o jednotlivých programoch EHK nájdete v elektronických verziách na webe. Otvorte aplikáciu s rozbaľovacím menu tu alebo tu Objednané kontrolné cykly vyznačte na priloženom objednávkovom formulári podľa predlohy. Elektronickú verziu objednávky a zmluvy si môžete stiahnuť tu. Mesiace dodania vyznačte krížikom. Na viac kontrolných cyklov použite kópiu druhej strany.

Z dôvodu predchádzania strát alebo nesprávneho doručenia kontrolných vzoriek vás chceme poprosiť, aby ste pri zmene sídla spoločnosti, doručovacej adresy a kontaktnej osoby nezabúdali na včasnú oznamovaciu povinnosť. Ďakujeme.

Zmluvu 2019, potvrdenú štatutárnym zástupcom zdravotníckeho laboratória (zariadenia), pošlite v dvoch rovnopisoch spolu s vyplneným objednávkovým formulárom na adresu ManaCon, Jahodová 31, 080 01 Prešov.

Doc. Ing. P. Kuzmišin, DrSc.
ManaCon