Stručný postup kontrolního cyklu externího hodnocení kvality
 1. Lékař zašle objednávku a smlouvu.
 2. Labquality doručí kontrolní vzorky lékaři (v určeném termínu).
 3. Lékař analyzuje obdržené kontrolní vzorky a odešle výsledky dodavateli.
 4. Po vyhodnocení úspěšnosti absolvované zkoušky lékař obdrží Zprávu a Certifikát.
Organizace a dodávky kontrolních cyklů Labquality v ČR
 1. Objednatel (lékař) zašle dodavateli Objednávku na kontrolní cykly EHK Labquality dle vlastních potřeb a uzavře s dodavatelem Smlouvu. Způsob objednání naleznete zde.
 2. Počet kontrolních cyklů si určuje objednatel. Stačí jeden kontrolní cyklus daného programu (CRP, INR nebo HbA1c) / rok.
 3. Dodavatel zaregistruje požadované kontrolní cykly objednatele v systému Labquality v Helsinkách.
 4. Dodavatel potvrdí objednateli Smlouvu obsahující podmínky dodávek, reklamaci, fakturace a úhrad kontrolních cyklů.
 5. Podpisem Smlouvy vzniká dodavateli závazek odeslat objednateli objednané kontrolní vzorky, dokumentaci kontrolního cyklu a provést vyhodnocení výsledků měření.
 6. Podpisem Smlouvy a Objednávky vzniká odběrateli závazek převzít zásilku s kontrolními vzorky, analyzovat je podle pokynů uvedených v dokumentaci, odeslat výsledky měření dodavateli a zaplatit cenu uvedenou v Objednávce.
Distribuce kontrolních vzorků Labquality v ČR
 1. Labquality zašle kontrolní vzorky leteckou poštou z Helsinek přímo na adresu objednatele (ordinace) v České republice.
 2. Kontrolní vzorky nejsou transportovány za řízené teploty a objednateli jsou doručeni jako standardní poštovné zásilky obvykle v rozmezí 24 - 48 hod.
 3. Kontrolní kit obsahuje sadu kontrolních vzorků a vstupní dokumentaci. Objednatel dostane veškerou dokumentaci v českém jazyce.
 4. Náklady na poštovné a balné hradí dodavatel. Účastník (ordinace) hradí pouze sjednanou cenu za službu, kterou se rozumí kontrolní cyklus a certifikát.
 5. Kontrolní vzorky jsou hotové k použití a dodávají se v kapalné formě. Rozpouštění lyofilizovaných vzorků je nutné jenom u některých programů pro INR.
Vyhodnocení kontrolních výsledků
 1. Objednatel analyzuje obdržené kontrolní vzorky předepsaným způsobem a výsledky měření odešle dodavateli dle návodu, který dostane spolu s dokumentací kontrolního cyklu.
 2. Vyplněný výsledkový protokol zašle objednatel elektronicky on-line anebo e-mailem na adresu uvedenou ve formuláři nejpozději do určeného termínu uzávěrky (STOP termínu). Výsledky kontrolních analýz, odeslány po stanoveném termínu, nejsou zahrnuty do konečného vyhodnocení a účastník nedostane individuální hodnocení, nýbrž pouze globální hodnocení. Doporučujeme proto účastníkům Labquality EQAS, aby termíny uzávěrek striktně dodržovali a vyhnuli se zbytečným a neodůvodněným reklamacím.
 3. Labquality vyhodnotí naměřená data podle účastníků a podle použitých přístrojů a každému účastníkovi zašle Výsledkovou zprávu z kontrolního cyklu spolu s grafickým, statistickým (tabulkovým) a verbálním vyhodnocením výsledků.
 4. Každý účastník, který včas zašle naměřené výsledky a které jsou srovnatelné s výsledky dosaženými ostatními účastníky kontrolního cyklu, obdrží Certifikát úspěšnosti.
Cena a způsob platby
 1. Cena uvedená ve formuláři Objednávka je cena v Kč bez DPH za jeden kontrolní cyklus. Objednatel obdrží fakturu za objednané cykly po skončení kontrolního cyklu a uhradí ji převodním příkazem na účet dodavatele.
 2. Při kontrole CRP nebo HbA1c je možné z každého vzorku nahlásit výsledky měření na třech libovolných přístrojích, ale fakturuje se pouze jeden přístroj. Kontrola dalších dvou je bezplatná. Při kontrole INR je možné z jednoho vzorku nahlásit výsledky měření ze tří libovolných přístrojů pouze v rámci uvedených kódů 4335, nebo 4337, nebo 4339 nebo 4338. Kombinace více výsledku z přístrojů mezi kódy u INR není možná. Certifikáty se vydávají dle dosažených výsledků na jednotlivé přístroje.
Certifikáty

Na konci kontrolního cyklu Labquality vystaví Certifikát úspěšnosti každému účastníkovi, který splní kritérium kvality a zašle ho objednateli v elektronické podobě.

Zákaznická podpora

Na otázky, které se týkají objednávek a fakturace kontrolních cyklů, je kompetentní odpovědět:

Ing. Alica Durcová, ul. Sv. Vincenta 6, 821 03 Bratislava, Slovensko
email:
mobil: +421 904 722 408

Na odborné a metodické dotazy ohledně realizace kontrolních cyklů je kompetentní odpovědět:

Ing. Ján Balla, Projektový manažer Labquality EQAS pro Českou a Slovenskou republiku
email:

Aktualizováno: Říjen 2018